صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

اکوسیستم نوآوری

رئیس جمهور دکتر خیاطیان را به ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب کرد

رئیس جمهور بنا بر مصوبه هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی، وی را به عنوان «رئیس و عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب کرد.